× O Nás Reference Nabídky
Kontakt
Pro Klienty

GDPR

Na ochraně a integritě Vašich osobních údajů nám velmi záleží.

Na základě nových předpisů o ochraně osobních údajů Vás budeme nyní moci zařadit do evidence subjektů údajů pouze v případě, že nám udělíte svůj souhlas. Více informací naleznete níže.

Zasláním emailu či vyplněním webového formuláře na stránce WWW.NATACENI.NET s fotografiemi a vašimi údaji automaticky souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), a to za účelem zařazení do evidence subjektu údajů, za účelem vytvořením individuálního profilu subjektu údajů v evidenci profilů subjektu údajů, za účelem zpřístupněním osobních údajů třetím osobám (obchodním partnerům společnosti) a souhlasím, že jsem se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů .

Souhlasím s tím, aby společnost (Honsa, spol. s.r.o., IČO: 27889271, se sídlem Stržná 753/20, 165 00 Praha 6) zpracovávala mé osobní údaje (zejména kontaktní a osobní údaje, jako je titul, jméno a příjmení, datum narození (věk), telefonní číslo, email, adresa trvalého pobytu či doručování, pohlaví, výška, váha, míry, velikost bot, konfekční velikost a fotografie) za účelem vytvoření individuáního profilu subjektu údajů a vedení individuálního profilu subjektu údajů v evidenci profilů subjektů údajů společnosti, která je určena k nabízení a poskytování vhodných nabídek subjektu údajů k účinkování v audiovizuálních dílech nebo k uzavření smlouvy o účinkování v audiovizuálních dílech či zprotředkování uzavření obdobné smlouvy pro subjekt údajů s třetí osobou a dále za účelem splnění povinností vyplývajících z daňových a účetních předpisů.

Souhlasím s tím, že společnost (Honsa, spol. s.r.o., IČO: 27889271, se sídlem Stržná 753/20, 165 00 Praha 6) je oprávněna zpřístupnit či poskytnout mé osobní údaje třetím osobám a můj individuální profil se všemi mými osobními údaji, a to zejména svým obchodním partnerům, za výše uvedeným účelem a tehdy, pokud to umožňuje nebo ukládá zvláštní zákon.

Souhlasím s tím, že jsem se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů společnosti, zejména s informacemi o tom, že správcem mých osobních údajů je společnost, že poskytnutí osobních údajů je nutné v souvislosti s právními předpisy a smluvními požadavky obchodních partnerů společnosti pro naplnění shora uvedeného účelu, a rovněž s informacemi o způsobu a rozsahu zpracování mých osobních údajů, o účelu a právním základu zpracování mých osobních údajů, o době třiceti (30) let, po kterou budou mé osobní údaje u společnosti uloženy, o právu požadovat od správce přístup ke mým osobním údajům, o právu na opravu nebo výmaz mých osobních údajů, o právu omezení zpracování mých osobních údajů, o právu vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů, jakož i o právu na přenositelnost mých osobních údajů a o právu kdykoliv odvolat tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů jak mi tato práva vyplývají z ustanovení § 12 a § 21 ZOOÚ a z článků 13 až 22 a článku 34 GDPR. Rovněž jsem se seznámil s tím, že svá práva, jakožto subjekt údajů, mohu uplatnit u společnosti.


Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má:

právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,

právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů,

právo na omezení zpracování svých osobních údajů,

právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,

právo na přenositelnost svých osobních údajů,

právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů,

právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Práva subjektu údajů dle písmene a) až f) se uplatňují u správce osobních údajů či u zpracovatele osobních údajů (je-li s ním uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů) prostřednictvím písemného dopisu zaslaného na adresu sídla společnosti nebo na emailovou adresu společnosti info@nataceni.net, na kterou byl souhlas udělen.

V případě výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů či odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nemůže společnost garantovat řádné a úplné poskytování služeb subjektu údajů ze strany společnosti.

V případě odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Při zpracování osobních údajů společnost postupuje v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (označován jako „ZOOÚ“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (označován jako „GDPR“).

Autorské právo - obsah těchto zásad ochrany osobních údajů nesmí být pro komerční účely kopírován, rozšiřován, pozměňován nebo zpřístupňován třetím osobám bez souhlasu jeho autora.